Kompletterande svenska

skriver

På Brittiska skolan har barn och ungdomar med anknytning till Sverige möjlighet att läsa Kompletterande svenska. Eleverna träffas en gång per vecka i 2 timmar. I skrivande stund är lektionerna förlagda till tisdagar mellan 16.30-18.00 eller 17.00-18.30.

Man behöver inte vara elev på Brittiska skolan för att ta del i den kompletterande svenskundervisningen.

I undervisningen utgår vi från styrdokumentet ”Kursplan i svenska för kompletterande svenska för svenska elever i utlandet”.  Eftersom elevernas förutsättningar är väldigt olika är mycket av undervisningen differentierad och individanpassad.

Följande moment täcks in:

 • Lästräning: Tyst läsning och högläsning
 • Skrivträning: Skriva egna berättelser, sagor och dikter
 • Muntlig framställning: Göra en muntlig redovisning inför grupp
 • Grammatik: De vanligaste skriv- och stavningsreglerna, ordklasserna
 • Ordkunskap: Bygga upp ordförrådet
 • Sverige: Läsa om Sverige, svensk historia, svenska författare och personligheter, svenska traditioner

skriver

År 1-5

Skolverkets rekommendation för elever som läser kompletterande svenska utomlands:

Mål 

 • Att utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läsa på egen hand och av eget intresse
 • Att utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra
 • Att utveckla sin språkliga förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift i olika språkliga sammanhang
 • Att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsbildning
 • Att utveckla sin förmåga att i samtal med andra uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker
 • Att få möjlighet att komma i kontakt med svenskt kulturarv såsom sånger, traditioner, geografi, historia och litteratur
 • Att få möjlighet till inblick i vad som händer i Sverige idag

Skolverkets mål för elever som inte avser att fortsätta sina studier i Sverige:

 • Kunna i vardagliga sammanhang läsa och samtala om texter av olika slag
 • Kunna uttrycka erfarenheter, känslor och åsikter i tal och skrift
 • Känna till förhållanden och traditioner i Sverige, både vad som avser modern tid och äldre tider

bokuppslag

År 6-9

Skolverkets rekommendation för elever som läser kompletterande svenska utomlands (och som siktar på att ha kunskaper motsvarande svensk grundskola):

Mål

 • Att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift och kunna, vilja och våga uttrycka sig i  många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan för liv i och fortsatta studier i Sverige eller i annat land
 • Att genom eget skrivande fördjupa sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 • Att utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
 • Att stifta bekantskap med centrala författarskap i Sverige
 • Att tillägna sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika.